จังหวัดเพชรบุรี ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

จังหวัดเพชรบุรี ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศริญญา รอดสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นเยาวชนแห่งชาติ ทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งยกย่องและเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีมีเยาวชนที่ได้เสนอชื่อจำนวน 7 ราย เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม