จังหวัดเพชรบุรี ติดตามเข้ม การจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทอย่างละเอียด แก้ปัญหารุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

จังหวัดเพชรบุรี ติดตามเข้ม   การจำแนกประเภทที่ดิน  ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทอย่างละเอียด  แก้ปัญหารุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

เมื่อเวลา 10.00 วันนี้ (วันที่  10  พฤษภาคม  2565 )นายสุจินต์ วาจากิจ  ปลัดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม  โครงการชลประทานเพชรบุรี   อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี     
นายสุจินต์ วาจากิจ  ปลัดจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาที่ดินได้เร่งรัดให้ดำเนินการจำแนกประเภทที่ดิน  ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทอย่างละเอียด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ โดยรวบรวม สำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนที่เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน  ซึ่งการดำเนินการต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองการจำแนกประเภทที่ดินของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่  ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม และเพื่อการจำแนกออกจากป่าไม้ถาวรเพื่อให้เป็นที่ทำกินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ต่อไป
…………………..
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ