ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว ครั้งที่3

ประกาศด่านศุลกากรแม่กลองเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และไมใช้ในราชการแล้ว ครั้งที่ ๓
ด้วยด่านศุลกากรแม่กลอง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน ๑ รายการ คือ เรือศุลกากร ๓๔๕ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ด่านศุลกากรแม่กลอง ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของด่านศุลกากรแม่กลอง และต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดเสื่อมสภาพ และไมใช้ในราชการแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น.
๑. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ และจะต้องชำระเงินมัดจำ ร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลทันที ส่วนเงินที่เหลือให้ชำระพร้อมกับการรับของที่ประมูลได้ โดยต้องชำระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้วางมัดจำละเลยไม่ใช้ราคาด่านศุลกากรแม่กลองจะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และหากปรากฏว่าเมื่อนำของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาดตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒. การชำระเงิน ให้ชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเดบิต หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (Cashier Cheque) ระบุ สั่งจ่าย "กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย (ชื่อผู้ประมูล)"
๓. ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนสิทธิ์ในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าราคานั้นยังไม่สมควรขาย และคืนเงินมัดจำที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรียกเก็บไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยและอาจถอนของออกจากการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ให้ราคาสูงสุดรายนั้นถูกยกเลิกไปตามมาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๔. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาซื้อแต่ไม่ได้ตรวจดูสภาพครุภัณฑ์ก่อนวันประมูล ให้ถือว่าทราบและยอมรับในรายละเอียดและสภาพของครุภัณฑ์ที่จะจำหน่ายในครั้งนี้แล้ว
๕. หากจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเรือ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูล และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
๖. ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าว ออกไปจากบริเวณที่ครุภัณฑ์นั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว ด่านศุลกากรแม่กลองจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ ด่านศุลกากรแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์๐๓๔-๗๑๗๕๙๓ หรือ ๐๘๖-๒๓๖๐๑๖๒(คุณสลารี วงศ์อู่เงิน) หรือ ๐๘๖-๖๐๔๙๓๓๙ (คุณพรรณิภา จอมสูงเนิน) หรือ ๐๘๙-๔๔๘๓๒๔๒(คุณประพัฒน์พร สืบทัพ) ทั้งนี้ สามารถไปตรวจสภาพครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ ด่านตรวจสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๖๗-๖๐๐๐ ต่อ ๒๐ ๓๕๐๑-๓ หรือ ๐๘๙-๘๙๐๔๔๒๗ (คุณเตือนใจ นาสืบ) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนึ่ง หากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล แต่ไม่ได้ตรวจดูสภาพครุภัณฑ์ก่อนวันประมูล เมื่อเข้าร่วมประมูลแล้วให้ถือว่ารับทราบ และยอมรับในรายละเอียดต่าง ๆ และสภาพของครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะจำหน่ายในครั้งนี้แล้ว โดยด่านศุลกากรแม่กลองจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการที่จะทำการขายทอดตลาดก็ตาม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 12.pdf |
เอกสาร 13.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม