ผู้ว่าฯเพชรบุรี ย้ำชัด... ทำให้ชาวบ้านไม่ทุกข์ หรือทุกข์น้อยลง คือหน้าที่สำคัญ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน คือการสร้างความสุขให้ชาวบ้าน

ผู้ว่าฯเพชรบุรี  ย้ำชัด... ทำให้ชาวบ้านไม่ทุกข์ หรือทุกข์น้อยลง คือหน้าที่สำคัญ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน  คือการสร้างความสุขให้ชาวบ้าน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (วันที่  16  มิถุนายน   2565)นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี    นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีติดตามผล ค้นสาเหตุที่อาจส่งผลปัญหาถึงความเดือดร้อนต่อประชาชน   เร่งขจัดปัญหาทุกด้าน ทั้งสถานการณ์โรคโควิด 19  การดูแลกลุ่มเปราะบาง  ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ การป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งทางบก ถนนจราจร  ความปลอดภัยทางน้ำ การจัดการขยะ ปัญหายาเสพติด  อาหารปลอดภัย รวมถึงปัญหาสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน   จากผลการทำงานด้วยความตั้งใจของทุกภาคส่วน  การมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งส่งผลให้การดำเนินงานทุกด้าน โดยเฉพาะการให้ความดูแลกลุ่มเปราะบาง ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ส่งผลให้เกิดครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  กล่าวเพิ่มเติมถึงการสร้างครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี  โดยให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ทุกมิติ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  ครอบครัวมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ สุขภาพดี อยู่ดีมีสุข คนในสังคมเกื้อกูลกัน ต่างช่วยเหลือกันพึ่งพากัน  ช่วยลดปัญหาสังคม  พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยขจัดความยากจนของคนในชุมชน สามารถพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  ซึ่งการทำให้ชาวบ้านไม่ทุกข์ หรือทุกข์น้อยลง คือหน้าที่สำคัญของเรา  เร่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน เพราะนั่นคือการสร้างความสุขให้ชาวบ้าน
……………………..
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม