สถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมเข้าค่ายในหลักสูตร พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลาง รุ่นที่ 4

สถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมเข้าค่ายในหลักสูตร พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลาง รุ่นที่ 4
วันนี้ เวลา 10.30 น. (16 มิ.ย. 65) สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมเข้าค่ายในหลักสูตร พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลาง รุ่นที่ 4 โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 26 คน ลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตำบลบางแก้ว และเยี่ยมชมธนาคารปูม้า แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
นางสาวสุชาดา ทุ่มมะลิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้บริหารหลักสูตร พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ได้นำคณะข้าราชการระดับกลางที่เป็นผู้บริหารระดับกลางจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะมาศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นโครงการพระราชดำริที่พวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะข้าราชการที่จะต้องมาศึกษาดูงานและนำไปปฏิบัติใช้ในฐานะการเป็นข้าราชการที่ดีและที่สำคัญตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะต้องสื่อสารและบอกต่อโครงการตามพระราชดำริการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ จึงจะถือว่าวันนี้ทางทีมงานและคณะของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้มาศึกษาดูงานสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปบอกต่อยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กระจายอยู่ในทุกที่ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าอันนี้เป็นภาระหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์สำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องมาในทุกระดับทุกข้าราชการในทุกระดับ
.....................
ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม