เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
        วันนี้ (13 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก) ส่วนจังหวัด
        สำหรับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนช่วยไถ่ถอนที่ดิน โดยกองทุนหมุนเวียนฯ จะให้เงินให้กู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 20 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี หากชำระหนี้ดีสามารถได้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4 3 และ 2 ตามลำดับ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้มาขอคำปรึกษาและยื่นคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียน จำนวน 62 ราย และสามารถรับเรื่องได้ จำนวน 10 ราย และทางสำนักงาน ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า ต้องยุติเรื่อง จำนวน 5 ราย ขอยกเลิกการขอกู้ จำนวน 2 ราย โดยขอเงินจาก ธ.ก.ส.แทน อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของ ธ.ก.ส. จำนวน 2 ราย และนำเข้าที่ประชุมในวันนี้ จำนวน 1 ราย

……………
ชัยพัทธ์  รชตเหมภาส / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม