ประกาศข่าวรับสมัครงาน

สำนังานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับสมัครงาน(สตง.).pdf |


คะแนนโหวต :